Om oss

Världsarvet Faluns Vänförening

 

Föreningens syfte är att bidra till att vårda, utveckla och tillgängliggöra Världsarvet Falun och att sprida kunskap om stadens och bergsmanslandskapets historia och identitet.

Världsarvet Faluns Vänförening (VFV) är en ideell stödförening för Världsarvet Falun. Den är politiskt obunden och öppen för alla. Vänföreningen har som ändamål att ta tillvara och utveckla världsarvets förutsättningar till gagn för föreningens medlemmar, Världsarvet och det historiska Falun.

Vänföreningens verksamhet utarbetas av dess styrelse och särskilda arbetsgrupper under denna samt fastställs av årsmötet.

 

Den 30 okt 2007 bildades föreningen för att bredda intresset och öka engagemanget för Världsarvet Falun. I den FN-konvention som reglerar alla världsarv och som UNESCO följer, anges tydligt att det är viktigt med en bred folklig förankring och uppslutning kring världsarven. De är alla utvalda utifrån stränga kriterier och måste uppfylla vissa krav på stor betydelse lokalt, nationellt och internationellt samt skyddas, vårdas och bevaras på ett sådant sätt att de kan fortsätta att vara ”en angelägenhet för hela mänskligheten”.

Det historiska landskapet kring Stora Kopparberget, Falu Gruva, med Falu stads ålderdomliga strukturer och internationellt uppmärksammade trähusbebyggelse samt bergsmansbygden runt om med gamla hyttplatser och ålderdomliga vattenförsörjningssystem, bergsmansgårdar, odlingslandskap och trädgårdar uppfyller UNESCO:s krav och förklarades för världsarv den 13 december år 2001.

För att handha Världsarvet Falun finns ett Världsarvsråd med representanter för Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Dalarnas museum och Stiftelsen Stora Kopparberget. Till detta har även adjungerats representanter från Visit Falun Borlänge, Högskolan Dalarna och Vänföreningen. Världsarvsrådet ansvarar inför svenska myndigheter och UNESCO för Världsarvet Falun och ska tillse att det skyddas, vårdas och visas i enlighet med konventionen och andra lagar.

 

Aktiviteter

Bland hittills genomförda aktiviteter kan nämnas den historiska festivalen ”Falun Då”. Vänföreningen har dessutom arrangerat möten, informationsträffar, utflykter i Världsarvet Falun och deltagit i olika aktiviter inom Världsarvet. Ett viktigt initialt arbete är information och rekrytering av nya medlemmar.

Vi hoppas att även Du vill hjälpa oss med att tydliggöra Världsarvet Falun, bredda det folkliga engagemanget och bli en kanal för informationsutbyte mellan alla falubor och andra intresserade av Världsarvet Falun och Världsarvsrådet.